Informed Consent

Ondergetekende verklaart hierbij het volgende begrepen en aanvaard te hebben:

 1. In deze praktijk worden reguliere en niet-reguliere behandelingen verricht.
 2. Met reguliere behandelwijzen wordt in dit standpunt gedoeld op methoden van diagnostiek, preventie en behandeling die gebaseerd zijn op de kennis, vaardigheden en ervaring die nodig zijn om de artsentitel te behalen en te behouden, die algemeen door de beroepsgroep worden aanvaard en deel uitmaken van de professionele standaard.
 3. Niet-reguliere behandelwijzen zijn methoden van diagnostiek en behandeling die buiten deze omschrijving vallen. Deze definitie is conform de Gedragsregel ‘De arts en niet-reguliere behandelwijzen’ van het KNMG, 2008.
 4. Niet reguliere behandelwijzen kunnen in Huisartsenpraktijk Heukels betrekking hebben op:
  1. Anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek worden uitgebreider aangeboden of verricht dan in de standaard huisartsenpraktijk.
  2. Aanpassing van soorten medicatie, frequentie, duur en/of dosering.
  3. Verschillende soorten therapie die niet standaard verricht wordt in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis. Hiervoor is per therapie aparte informatie beschikbaar.
 5. De werkzaamheid van de niet-reguliere behandelingswijzen is in een groot aantal studies vastgelegd, echter de mate van de werkzaamheid verschilt voor de diverse ziektebeelden. Omdat de werkzaamheid voor de diverse ziektebeelden wisselt worden de behandelingen niet in de reguliere geneeskunde toegepast. Voor toepassing van deze behandelingen in het ziekenhuis (dus in het reguliere traject) is het nodig dat er meerdere goed gecontroleerde studies verricht zijn.
 6. De niet reguliere behandelingswijzen moeten gezien worden als aanvulling op reguliere behandelwijzen en niet als vervanging. Voordat dit behandelingstraject ingegaan wordt, dient eerst het reguliere behandelingstraject gestart of doorgemaakt te zijn. Indien dit niet het geval is kan de integraal werkend arts J.A. Verbart, van Huisartsenpraktijk Heukels, hier vanaf wijken, mits dit beargumenteerd en geregistreerd wordt.
 7. U wordt geïnformeerd over de aard, duur, effectiviteit en (neven)effecten van een behandeling. Indien het om niet-reguliere behandelwijzen gaat, wordt dit onderscheid duidelijk met u gecommuniceerd en worden ook reguliere alternatieven met u besproken.
 8. U wordt altijd gewezen op mogelijke gevaren voor de gezondheidstoestand door inzetten of uitstel van reguliere of niet-reguliere behandelwijzen.
 9. De arts biedt geen behandelwijzen aan die de patiënt schade kunnen berokkenen. Onderschade wordt verstaan:
  1. Directe fysieke schade.
  2. Het niet of niet-tijdig inzetten, of afraden van methoden van diagnostiek en behandeling die binnen de beroepsgroep algemeen zijn aanvaard.
  3. Het ontkennen of ontkrachten van op reguliere wijze tot stand gekomen medische bevindingen betreffende de patiënt (zoals een regulier gestelde diagnose).
  4. Het bieden van valse hoop op genezing of verbetering van de klachten.
  5. Het geven van onjuiste of incomplete informatie over de werkzaamheid van een behandeling.
 10. Na vermoedelijke diagnosestelling en bespreking over prognose, zullen met betrekking tot de therapie met u besproken worden: reden en werking van reguliere of niet-reguliere therapie, bijwerkingen en therapieduur. Indien het om een niet reguliere behandelingswijze gaat wordt tevens met u besproken: reguliere alternatieven van de therapie (die bijvoorbeeld in het ziekenhuis aangeboden worden), de voor- en nadelen van de niet reguliere behandeling ten opzichte van de reguliere behandeling.
 11. Bij start van behandeling, zullen de risico’s en bijwerkingen met u besproken worden.
 12. U kunt altijd en op elk gewenst moment de behandelingen weigeren of stoppen.
 13. In uw dossier zal zorgvuldig aantekening worden gehouden van feiten en overwegingen met betrekking tot ingezette therapie.
 14. Financiële consequenties van het inzetten van diagnostiek en behandeling worden met u besproken.
 15. Veel aangeboden behandelingen worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering. U dient dit zelf na te gaan, en een vergoeding bij de verzekeraar aan te vragen. Behandelingen in Huisartsenpraktijk Heukels door J.A. Verbart worden ter plaatse contant of per bankoverschrijving betaald door de patiënt.

  Algemene gegevens
  Volledige naam incl. voorletters
  BSN nummer
  Datum
  Handtekening